ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Van De Kookschool, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72660376.

 

De voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle inschrijvingen op activiteiten van Van De Kookschool, als ook op alle door Van De Kookschool uitgebrachte offertes en/ of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Van De Kookschool te organiseren activiteit of evenement.

 

Definities

Opdrachtgever: 

Degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een activiteit of een reservering heeft gepleegd, zowel individueel, met een groep of namens een bedrijf of deelnemer. 

Opdrachtnemer:

Van De Kookschool

Groepen:

8 of meer personen met een en dezelfde opdrachtgever. 

Individuele deelnemer:

1 persoon met een en dezelfde opdrachtgever.

Activiteit: 

Elk overeengekomen activiteit uitgevoerd door Van De Kookschool.

Evenement: 

Activiteit in groepsverband met een opdrachtgever.

Overeenkomst:

De wederzijdse verbintenis, waarbij Van De Kookschool zich verplicht een of meer diensten te verlenen dan wel een of meer product(en) te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs;

Annulering:

Via e-mail door opdrachtgever gedane mededeling dat van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel via e-mail door Van De Kookschool gedane mededeling dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet zal worden uitgevoerd;

 

 

 1. Reserveringen en betaling en inschrijving

  1. Inschrijving en reservering wordt behandeld op volgorde van binnenkomst van betaling.

  2. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders vermeld of Van De Kookschool de aanbieding binnen die termijn intrekt. NA deze periode vervallen eventuele opties en kan Van De Kookschool de gereserveerde capaciteit gebruiken voor andere aanvragen.

  3. Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwt.

  4. Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur toe laten komen, welke tevens dienstdoet als bevestiging van het gereserveerde.

  5. Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL 66 KNAB 0257767681 t.n.v. Van De Kookschool te Heiloo, onder vermelding van factuurnummer. 

  6. Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement.

 

Aanvullend gelden onderstaande voorwaarden voor groepen:

  1. Bijstelling van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 14 dagen voor de aanvang van de activiteit of het evenement kosteloos via e-mail. 

  2. Bijstelling van het aantal deelnemers dient altijd via e-mail te worden bevestigd door Van De Kookschool.

  3. Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met opdrachtnemer overlegd te worden of dit mogelijk is. Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer:

 • Nihil, indien de afmelding meer dan 14 dagen van tevoren geschied.

 • 50% deelnemersgeld, indien de afmelding tussen de 14 en 7 dagen van tevoren geschied

 • 90% deelnemersgeld, indien de afmelding tussen de 7 dagen en 72 uur van tevoren geschied

 • 100% deelnemersgeld, indien de afmelding binnen 72 uur van tevoren geschied

In geval van annulering, zie paragraaf 2, punt 2.A t/m 2.D.

  1. De reservering voor groepen is officieel indien de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg is bevestigd door opdrachtgever en herbevestigd door opdrachtnemer.

Aanvullend gelden onderstaande voorwaarden voor individuele deelnemers:

  1. Het aantal deelnemers bedraagt per activiteit of evenement minimaal 8 en maximaal 12 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.

  2. De reservering voor individuele opdrachtgevers is officieel na ontvangst van betaling. 

  3. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 6% btw voor activiteiten voor particulieren en groepen en exclusief 6% btw voor bedrijven.

  4. Voor het drankenarrangement en dranken die worden verrekend op basis van nacalculatie zijn inclusief 21% btw voor particulieren en groepen en exclusief 21% btw voor bedrijven.

  5. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW. 

  6. Prijswijzigingen voorbehouden.

  7. In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.

  8. Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

 1. Annuleren

Na bevestiging van de opdrachtnemer is de boeking definitief. Indien de opdrachtgever wil annuleren gelden de volgende regels: 

 

Groepen:

 1.     2.1.Bij annulering van meer dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.

 2.     2.2.Bij annulering door opdrachtgever tussen 14 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 50% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht. 

 3.     2.3.Bij annulering door opdrachtgever tussen 7 dagen en 72 uur voor aanvang van de activiteit wordt 90% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht. 

 4.     2.4.Bij annulering van minder dan 72 uur voor aanvang van de activiteit door opdrachtgever wordt 100% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.

 

Individuele deelnemers:

Het overgrote deel van de boekingen vindt ruim van tevoren plaats. Het is zeer moeilijk om op korte termijn vervanging te vinden voor annuleringen. Daarom is opdrachtnemer genoodzaakt om deze voorwaarden strikt te hanteren.

  1.     2.5.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande activiteit of evenement niet door te laten gaan.

  2.     2.6.Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de opdrachtgever doorgeven.

  3.     2.7.Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het betaalde cursusgeld retour.

  4.     2.8.Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op de datum van de activiteit of het evenement wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

 1. Aansprakelijkheid

  1.     3.1.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

  2.     3.2.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan onze activiteiten.

  3.     3.3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

  4.     3.4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan de ruimte, gebouw en/of inventaris alwaar de activiteit of het evenement plaats vindt.

  5.     3.5.Indien en voor zover opdrachtnemer –om welke reden dan ook– aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert

 2. Overmacht

  1.     4.1.Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor opdrachtnemer haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In overleg met de opdrachtgever zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen.

 3. Aanpassen algemene voorwaarden

  1.     5.1.Opdrachtnemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op de website www.vandekookschool.nl.

 4. Algemene huisregels

  1.     6.1.Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de activiteit of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.

  2.     6.2.Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

  3.     6.3.Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.

  4.     6.4.Het is verboden tijdens de activiteit of het evenement te roken.

  5.     6.5.Bij een buitenactiviteit of -evenement dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast

6.6 Indien deelnemers moeilijkheden en/of voor onveilige situaties veroorzaken, kan Van De Kookschool besluiten deze (verdere) deelname te ontzeggen.

 1. Algemeen

  1.     7.1.Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig zijn, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van ten minste dezelfde waarde te gebruiken.

  2.     7.2.Alle ter beschikking gestelde, niet voor consumptie geschikte, goederen, blijven ten alle tijden eigendom van Van De Kookschool. Indien dergelijke goederen van Van De Kookschool achterblijven, dient dit gemeld te worden aan Van De Kookschool en dienen deze aan Van De Kookschool geretourneerd te worden. Schade aan, of verlies van, deze goederen die door de opdrachtgever of zijn genodigden zijn veroorzaakt, moeten door de opdrachtgever aan Van De Kookschool worden voldaan.

  3.     7.3.Draag deugdelijk en stevig schoeisel (geen hakken of open schoenen) en draag geen loszittende of brander kleding (wol, satijn, etc.).

  4.     7.4.De kooklessen gedurende activiteiten of een evenement zijn niet maaltijd vervangend, tenzij anders overeengekomen.

  5.     7.5.Gedurende de activiteit of evenement kunnen foto’s worden gemaakt. Deze opnames mogen door Van De Kookschool gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, tenzij opdrachtgever expliciet schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

  6.     7.6.De opdrachtgever staat ervoor in dat Van De Kookschool alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren, kosteloos gebruik kan maken van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimtes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.